Inzage in medisch dossier

Een moeder heeft haar kinderen onterfd. De kinderen vechten de inhoud van het testament aan en stellen zich op het standpunt dat hun moeder ten tijde van het opstellen van het testament niet wilsbekwaam was.

Erven & Schenken

Om dit te onderzoeken wordt een deskundige benoemd en deze wil het medisch dossier van moeder bekijken. Op het moment dat er voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat een zwaarwegend belang zou worden geschaad, is het mogelijk dat inbreuk kan worden gemaakt op het medisch beroepsgeheim. De rechtbank Noord-Nederland  is van mening dat in dit geval voldoende aanwijzingen aanwezig zijn om te vermoeden dat moeder destijds niet wilsbekwaam was. De bij het opstellen van het testament betrokken notaris kan onvoldoende uitsluitsel geven over de wilsbekwaamheid van moeder en om die reden dient de geheimhoudingsplicht van de huisartsenmaatschap doorbroken te worden. De rechtbank veroordeelt de huisartsenmaatschap dan ook om een afschrift van het medisch dossier van moeder aan een hoogleraar neurologie af te geven zodat hij als deskundige de wilsbekwaamheid kan beoordelen op het moment dat moeder haar testament opstelde.

actualiteiten over erven & schenken