Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer

De Eerste Kamer heeft op 10 juli jl. het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers aangenomen. Door de per 1 juli 2015 ingevoerde ontslagregeling is men als werkgever ook verplicht om een transitievergoeding te betalen bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. 

Arbeid & Ontslag
mr. B.I. van Vugt (Babette)

Voor die tijd was het betalen van een beëindigingsvergoeding niet verplicht. De transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar ander werk makkelijker te maken. Werkgevers moeten bij arbeidsongeschikte werknemers ook al twee jaar het loon doorbetalen en de kosten van re-integratie voor hun rekening nemen. Vandaar dat het betalen van de transitievergoeding als onrechtvaardig wordt gezien. In de praktijk kiezen werkgevers er ook vaak voor om het dienstverband met de werknemer slapend te houden. Er volgt dan geen ontslag en dus ook geen transitievergoeding.

De compensatieregeling zal naar verwachting vanaf 1 april 2020 in werking treden. Om een compensatie te ontvangen moet een aanvraagprocedure bij het UWV worden doorlopen. De aanvraag dient wel binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding te worden gedaan.

Ook voor de al betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015 kan nog een compensatie worden aangevraagd. Dat dient dan tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 te gebeuren.

Als werkgever kunt u al anticiperen op deze regeling en er voor zorgen dat u aan alle voorwaarden voor een compensatie voldoet. Voor advies kunt u uiteraard bij ons terecht!