Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers aan Haans Advocaten Roosendaal of aan hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders, of aan de werknemers van Haans Advocaten Roosendaal verstrekken, alsmede op de relatie met de feitelijke uitvoerders van die opdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden die in opdracht van opdrachtgevers door een van de voornoemde (rechts)personen worden uitgevoerd.

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Haans Advocaten Roosendaal. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bestuurders, alsmede degenen die voor Haans Advocaten Roosendaal (feitelijk) werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 3

Haans Advocaten Roosendaal zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procesadvocaten- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Voor zover derden in het kader van de aan hen gegeven opdracht aansprakelijkheidsbeperkingen bedingen, aanvaardt opdrachtgever dat deze beperkingen van toepassing zijn op zijn relatie met Haans Advocaten Roosendaal.

Artikel 4

Iedere aansprakelijkheid van Haans Advocaten Roosendaal en/of van diegenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Haans Advocaten Roosendaal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende geval in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 5

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Haans Advocaten Roosendaal, dan wel jegens één van de vennoten, bestuurders, werknemers of feitelijk uitvoerders, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 6

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 7

Haans Advocaten Roosendaal neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Haans Advocaten Roosendaal beschikt over een (kantoor)klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door Haans Advocaten Roosendaal worden behandeld en afgehandeld. Deze interne klachtenregeling is te vinden op de website van Haans Advocaten Roosendaal.

Artikel 8.1

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Haans Advocaten Roosendaal is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij opdrachtgever zich binnen een maand na de afronding van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer Haans Advocaten Roosendaal er niet in slaagt eventuele klachten over haar dienstverlening met de opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kunnen beide partijen deze klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 8.2

Indien de Geschillencommissie niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, zal het geschil door een van partijen aan het oordeel van de bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 9

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 november 2018.